PM Manege Frei für die AWO Kitas beim Zirkus Maccaroni